Separovaný zber odpadu v obci Fulianka

 

"Je dobré, keď sa vyspelosť spoločnosti odzrkadlí
na jej zodpovednosti k vlastným odpadom."

      

      Slovensko ako nový člen Európskej únie od 1.5.2004 zabezpečuje plnenie vybraných právnych noriem EÚ v rôznych oblastiach, vrátane životného prostredia. Vo sfére odpadového hospodárstva nadobudli dňom 1.1.2006 účinnosť ustanovenia časti zákona o odpadoch, ktorá zakazuje zneškodňovať (skládkovať a spaľovať) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov tzv. zelený bioodpad. Mestá a obce musia ďalej zabezpečiť možnú separáciu jednotlivých komodít komunálneho odpadu a jeho následné zhodnocovanie. Tým sa zníži množstvo odpadu ukladaného na skládku a obmedzí negatívne zaťaženie životného prostredia, ktoré by pôsobilo dlhšie časové obdobie. Práve zavedením separácie odpadu sa vytvorí priestor pre opätovné použitie odpadu ako základnej suroviny pre výrobu a obmedzenie základných prírodných surovín a nerastov.

       Z tohto dôvodu obec Fulianka aj v tomto roku pristupuje k rozširovaniu, resp. zavedeniu separácie ostatných druhov odpadu. Preto musíme všetci svojou ochotou a trpezlivým úsilím pomôcť dosiahnuť stanovený cieľ – zanechať budúcim generáciám zdravé životné prostredie. Touto cestou Vás žiadame, vážení obyvatelia obce Fulianka, aby ste k procesu separácie komunálneho odpadu pristupovali s pochopením a plnou zodpovednosťou za krajší vzhľad našej obce.

      

      Ďakujeme že odpad triedite, pomáhate najmä sebe a svojmu okoliu, pretože s odchodom smetiarskeho auta z pred Vášho domu začína druhé kolo problémov.

 

Žiadame občanov , aby vrecia s jednotlivými komoditami v uvedený deň vyniesli pred bránu svojho domu, inak nebude odpad naložený a odvezený.

 

 

 

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu

 

 

                                   Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

 

Zber odpadu v mesiaci december

Komunálny odpad z nádob
11.12.2018
25.12.2018

 

PET fľaše
20.12.2018

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok