Žiadosti a tlačivá na stiahnutie

P.č.

Názov žiadosti

F o r m á t
1. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia DOCX PDF
2. Návrh na vydanie územného rozhodnutia DOCX PDF
3. Ohlásenie drobnej stavby DOCX PDF
4. Ohlásenie drobnej stavby – plynová prípojka DOCX PDF
5. Ohlásenie stavebných úprav DOCX PDF
6. Žiadosť o súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy DOCX PDF
7. Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby DOCX PDF
8. Žiadosť o prekopávku (pretláčanie) miestnej komunikácie DOCX PDF
9. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na rodinný dom DOCX PDF
10. Žiadosť o povolenie výrubu drevín DOCX PDF
11. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením DOCX PDF
12. Žiadosť o pridelenie súpisného čísla stavbe DOCX PDF

 

Správne poplatky Spoločného obecného úradu vo Fulianke – Stavebného úradu

 

 

 

Kontakt:

e-mail:    stavebnyurad@fulianka.sk    Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

Program bohoslužieb

24. týždeň
Pondelok 7:30
Utorok 18:00
Streda 7:00
Štvrtok  
Piatok  
Sobota 7:30
Nedeľa 7:30  10:30

Podrobný program tu

 

Zber odpadu v mesiaci jún

Komunálny odpad z nádob
12.6.2018
26.6.2018

 

PET fľaše
11.6.2018

 

Sklo
22.6.2018

 

Elektro, VKM kovové obaly
25.6.2018

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok