2017

 

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Fulianka

 

 

VZN č. 2/2017 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

 

VZN č. 3/2017 o organizácii miestneho referenda na území obce Fulianka

 

 

VZN č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Fulianka

 

 

VZN č. 5/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fulianka

 

 

2016

 

VZN č. 1/2016 - o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

 

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 

 

VZN č. 3/2016 o záväznej čaasti územnéhop plánu obce Fulianka s premietnutím záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce

 

 

VZN č. 4/2016 o udeľovaní Čestného občianstva obce Fulianka, Ceny obce Fulianka, Ceny starostu obce Fulianka

 

 

VZN č. 5/2016 o udržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejných priestranstiev a zelene na území obce Fulianka

 

 

VZN č. 6/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Fulianka


 

VZN č. 7/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Fulianka

 

 

2015

 

VZN č. 1/2015 - o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

 

VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Fulianka, účinné od 1.1.2016

 

 

 

2014

 

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2013 - prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Fulianka

 

 

VZN č. 2/2014 - o záväznej časti Územného plánu obce Fulianka

 

 

 

2013

 

VZN č. 1/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Fulianka

 

 

VZN č. 2/2013 - O financovaní materskej školy a školskej jedálne v obce Fulianka

 

 

VZN č. 3/2013 - O podmienkach držania psov na území obce Fulianka

 

 

 

2012

 

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Fulianka

 

  

2011

 

VZN č. 1/2011 o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach

 

 

VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Fulianka   Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

 

Zber odpadu v mesiaci december

Komunálny odpad z nádob
11.12.2018
25.12.2018

 

PET fľaše
20.12.2018

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok