Zmluvy

2018

         
Číslo zmluvy Dátum zverejnenia Názov zmluvy Cena s DPH € Zmluvná strana
1-2018 1.2.2018 Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu   OÚ Šarišská Poruba
2-2018 5.2.2018 Príkazná zmluva   PhDr. Zuzana Jurčová, PhD.
3-2018 1.3.2018 Kúpna zmluva   Kerucok s.r.o. Sabinov
4-2018 15.3.2018 Zmluva o dielo č. JO 120308 996,00 Premier Consulting EU, s.r.o.
5-2018 18.4.2018 Zmluva o dielo č. 180416 42,00 IFOsoft. s.r.o.
6-2018 27.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z pr. DPO SR 3 000,00 DPO SR
7-2018 4.5.2018 Zmluva o nálme pozemkov   LS - PS Fulianka
8-2018 10.5.2018 Zmluva o poskytnutí NFP č. 072PO130075 99 831,83 PPA Bratislava
9-2018 7.6.2018 Dodatok 1/2018   Fúra s.r.o.  Rozhanovce
10-2018 12.6.2018 Zmluva o dielo 15,00 / mes. PP Protect s.r.o. Michalovce
11-2018 27.6.2018 Dohoda č. 18/37/012/120   ÚPSVR Prešov
12-2018 13.7.2018 Vyhlásenie o zámere cezhranič. spolupráce   Obec Škofljica, Slovinsko

2017

Číslo zmluvy Dátum zverejnenia Názov zmluvy Cena s DPH € Zmluvná strana
1-2017 25.1.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb 29,00/mes Slovak Telecom, a.s.
2-2017 13.2.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telecom, a.s.
3-2017 2.3.2017 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu   ESPIK Group, s.r.o.  Orlov
4-2017 9.3.2017 Zmluva na dodávku programového vybavenia 58,80 IFOsoft s.r.o.
5-2017 27.3.2017 Zmluva o pripojení   VSD, a.s. Košice
6-2017 25.5.2017 Nájomná zmluva   Ekoservis Slovensko s.r.o.
7-2017 15.6.2017 Kúpna zmluva 99 984,00 Agrocom-plus, spol. s.r.o.
8-2017 27.6.2017 Dohoda 17/37/012/134   UPSVaR Prešov
9-2017 6.7.2017 Zmluva č. 147522 o poskytnutí dotácie 1 400,00 DPO Slovenskej republiky
10-2017 7.7.2017 Zmluva č. 12149308U03 o poskytnutí dotácie 100 000,00 Enviromentálny fond SR
11-2017 17.7.2017 Poistná zmluva 1 153,14 Alianz - Sl. poisťovňa, a.s.
12-2017 24.7.2017 Zmluva o dielo   Premier Consulting EU
13-2017 22.8.2017 Zmluva o bezhotovostnom predaji   JAK Trans. s.r.o.
14-2017 4.9.2017 Zmluva o zabezpečení výučby AJ 6,00 / hod Jazykola, Prešov

 

2016

Číslo zmluvy Dátum zverejnenia Názov zmluvy Cena s DPH € Zmluvná strana
1-2016 5.2.2016 Dohoda č. 16/37/010/12   ÚPSVR Prešov
2-2016 2.3.2016 Obstaranie zmeny a dopnkov č.1 ÚPN-O 2 270,30 M. Greifová
3-2016 2.3.2016 Obstaranie zmeny a dopnkov č.1 ÚPN-O 627,70 L. Staško
4-2016 3.3.2016 Zmluva o dielo č. 4909.6070006 99 831,83 EUROVIA SK, a.s.
5-2016 12.1.2016 Zmluva o výpožičke 14 359,00 Ministerstvo vnútra SR
6-2016 23.2.2016 Dodatok č. 1 k zml. č. 50-000106171PO2015   VVS, a.s. Košice
7-2016 29.2.2016 Úrazové poistenie UoZ 6,64 Komunálna poisťovňa, a.s.
8-2016 8.3.2016 Dohoda č. 16/37/054/108/ - ŠnZ 547,55 ÚPSVR Prešov
9-2016 15.4.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 700,00 Dobrovoľná PO Bratislava
10-2016 22.4.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii   Dôvera. zdr. poisťovňa, a.s.
11-2016 15.5.2016 Zmluva o vykonaní súv. praxe žiakov PaSA   Pedagog. a soc. akadémia
12-2016 26.5.2016 Darovacia zmluva 648,60 Centrum VTI SR
13-2016 26.6.2016 Zmluva o pripojení   RWE Group, VSD KE
14-2016 8.6.2016 Kúpna zmluva 1,00 Marianna Grejfová
15-2016 16.6.2016 Zmluva o budúcej zmluve 50,00 PaeDr. Mária Križalkovičová
16-2016 29.6.2016 Dohoda č. 16/37/012/131   ÚPSVR Prešov
17-2016 27.1.2016 Zmluva o nájme 103,00 Lesy-Lazorík, s.r.o. Snina
18-2016 31.5.2016 Zml. o zab. syst. zdr. nakladania s odpadmi   NATUR-PACK, a.s.
19-2016 25.7.2016 Zmluva o zab. činností technika BoZP a PO 150,00 Ing. Jozef Kapec, Hertník
20-2016 15.8.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov 50,00 PaeDr. Mária Križalkovičová
21-2016 6.9.2016 Zmluv ao dielo 1 080,00 ARR PSK Prešov
22-2016 25.9.2016 Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka 5,00/hod. Jazykola Prešov
23-2016 17.10.216 Zmluva o pripojení do distribučnej siete 216,36 SPP-distribúcia, a.s.
24-2016 22.10.2016 Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS DEUS 1,00/občan Dátové centrum DEUS
25-2016 9.12.2016 Zmluva o dodávke plynu   SPP, a.s. Bratislava
26-2016 20.12.2016 Dohoda č. 16/37/010/155   ÚPSVR Prešov

2015

Číslo zmluvy Dátum zverejnenia Názov zmluvy Cena s DPH € Zmluvná strana
1-2015 23.1.2015 Zmluva o dielo podľa § 536 Obch. zák. 209 510,23 Ekoservis Slovensko, s.r.o.
2-2015 31.1.2015 Nájomná zmluva uzavretá podľa Obch. zák. 102,00 G. Gizelová
3-2015 25.1.2015 Dohoda podľa §10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi   ÚPSVR Prešov
4-2015 25.3.2015 Zmluva o dielo 996,00 Premier Consulting, spol. s.r.o.
5-2015 10.4.2015 Zmluva o pôžičke 5 000,00 M. Rindoš, Fulianka 37
6-2015 12.6.2015 Poistná zmluva RD č. 86 138,18 Generali Poisťovňa, a.s.
7-2015 13.6.2015 Darovacia zmluva 0,00 Ministerstvo vnútra SR
8-2015 14.6.2014 Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu   SPP, a.s.
9-2015 23,6.2015 Povinné zmluvné poistenie 94,05 Wüstenrot poisťovňa, a.s.
10-2015 30.6.2015 Mandátna zmluva podľa § 566 Obch. zák. 840,00 Ján Molčan, Prešov
11-2015 7.8.2015 Dodatok zmluve o dielo 2/2015   Ekoservis Slovensko, s.r.o.
12-2015 20.8.2015 Zmluva o nájme 102,00 Eva Kriváková
13-2015 21.8.2015 Dodatok č. 3 k zmluve č. 50-5388PO2007   VVS, a.s.. Košice
14-2015 30.12.2015 Dohoda č. 15/37/012/308   ÚPSVR Prešov
15-2015 23.12.2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 1 834,40 Centrum VTI
16-2015 28.12.2015 Zmluva o pripojení k IS Dátové centrum miest a obcí   DEUS
17-2015 21.12.2015 Mandátna zmluva v zmysle § 566 a nasl. OZ 500,00 DRAVEO, s.r.o. Nitra
18-2015 22.12.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy   NATUR-PACK, a.s. Bratislava
19-2015 23.12.2015 Zmluva o dielo 1 998,00 URBI, proj. kanc. Košice   Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

Program bohoslužieb

33. týždeň
Pondelok  
Utorok 18:00
Streda 18:30
Štvrtok 7:30
Piatok 18:00
Sobota 7:30
Nedeľa 9:30

Podrobný program tu

 

Zber odpadu v mesiaci august

Komunálny odpad z nádob
7.8.2018
21.8.2018

 

PET fľaše
10.8.2018

 

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok