Vitajte na stránkach obce Fulianka.

 

      Vážení spoluobčania a návštevníci webových stránok obce Fulianka,

 

  

 

 

   Vítam Vás na našich internetových stránkach a verím, že si tu každý z Vás nájde práve tú svoju zaujímavú informáciu. Našim zámerom je poskytnúť Vám možnosť pozrieť sa na našu obec ako na zaujímavý, rôznorodý celok.

Fulianka je malá obec, ktorá sa nachádza na úpätí Šarišskej vrchoviny v Sekčovskej doline, vzdialená 11 km od okresného a krajského mesta Prešov.

   Verím, že sa Vám naše stránky budú páčiť a radi sa na ne budete vracať. Privítame Vaše námety a pripomienky na ich zlepšovanie.

 

 

Pozývam Vás na krátku prehliadku našej obce...

  

 

                                           Miroslav Leško                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Z N A M Y   O B E C N É H O   Ú R A D U

 

Ú r a d   p r á c e ,  s o c i á l n y c h   v e c í   a  r o d i n y   v   P r e š o v e  p o ž i a d a l  O b e c n ý  ú r a d  v o  F u l i a n k e  o  z v e r e j n e n i e  t o h t o   o z n a m u:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, oddelenie štátnych sociálnych dávok oznamuje, že pre školský rok 2014/2015  n e z a s i e l a  oprávneným osobám na adresu trvalého pobytu tlačivá potvrdení o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa. Oprávnená osoba je povinná toto potvrdenie aj naďalej predkladať z dôvodu preukázania nároku na výplatu prídavku na dieťa. Tlačivo potvrdenia je uverejnené na webovej stránke Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Pri posudzovaní nároku akceptujeme aj potvrdenia vydané príslušnou školou, obsahujúce všetky dôležité informácie, ktoré sú z hľadiska posúdenia nároku na prídavok a na jeho výplatu rozhodujúce. V obmedzenom množstve sú tieto tlačivá k dispozícii aj na oddelení štátnych sociálnych dávok tunajšieho úradu.
 

Za pochopenie ďakujeme.
Mgr. Ing. Beáta Lenková, vedúca oddelenia ŠSD ÚPSVaR Prešov
______________________________________________________________________

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Fulianka č. 2/2014 o záväznej časti územného plánu obce  (...)

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Fulianka, ktoré sa uskutočnia dňa 15.11.2014 (...)

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Fulianka, ktoré sa uskutočnia dňa 15.11.2014 (...)

 

 

Správne poplatky Stavebného úradu vo Fulianke  (...)

 

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu v obci Fulianka v roku 2014 (...)   Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

Program bohoslužieb

43. týždeň
Pondelok 18:00
Utorok 7:30
Streda 18:00
Štvrtok 18:00
Piatok 18:00
Sobota 7:30
Nedeľa 7:30  10:30

Podrobný program tu

 

Predpoveď počasia

 

Zber odpadu v mesiaci október

Komunálny odpad z nádob
8.10.2014
22.10.2014

 

Papier
9.10.2014

 

Zmiešané plasty   PET fľaše
30.10.2014

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok