Vitajte na stránkach obce Fulianka.

 

      Vážení spoluobčania a návštevníci webových stránok obce Fulianka,

 

  

 

 

   Vítam Vás na našich internetových stránkach a verím, že si tu každý z Vás nájde práve tú svoju zaujímavú informáciu. Našim zámerom je poskytnúť Vám možnosť pozrieť sa na našu obec ako na zaujímavý, rôznorodý celok.

Fulianka je malá obec, ktorá sa nachádza na úpätí Šarišskej vrchoviny v Sekčovskej doline, vzdialená 11 km od okresného a krajského mesta Prešov.

   Verím, že sa Vám naše stránky budú páčiť a radi sa na ne budete vracať. Privítame Vaše námety a pripomienky na ich zlepšovanie.

 

 

Pozývam Vás na krátku prehliadku našej obce...

  

 

                                           Miroslav Leško                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Z N A M Y   O B E C N É H O   Ú R A D U

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Fulianka, konaného dňa 27.7.2016

 

 

Začatie správneho konania vo veci vyhlásenia ochraného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky HRAD KAPUŠANY

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2106 o udeľovaní Čestného občianstva obce Fulianka, Ceny obce Fulianka, Ceny starostu obce Fulianka

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2016 o udržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejných priestranstiev a zelene na území obce Fulianka

 

 

 

Návrh včeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Fulianka s premietnutím záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o nakladaní s komunýlnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Fulianka č. 1/2016 o o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (...)

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Fulianka č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinné od 1.1.2016

 

 

Zmluva o cezhraničnej spolupráci s opčinou Malinska - Dubašnica

 

 

Správne poplatky Stavebného úradu vo Fulianke  (...)

 

 

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu v obci Fulianka v roku 2016 (...)   Úradné hodiny

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-17:00
Streda 7:30-15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka

      12:00 - 12:30

 

Program bohoslužieb

34. týždeň
Pondelok 18:00
Utorok 7:00
Streda  
Štvrtok 18:00
Piatok 18:00
Sobota 7:30
Nedeľa 8:00  10:00

Podrobný program tu

 

Predpoveď počasia

 

Zber odpadu v mesiaci august

Komunálny odpad z nádob
9.8.2016
23.8.2016

 

PET fľaše
10.8.2016

 

Papier
24.8.2016

 

Cestovný poriadok

 

Mapa obce

 

Mapa stránok